زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت
مشخصات مطلب شماره ی 2139 ارسالی توسط مدیر سایت
متن شعر روز پرستار از حاج محمد رونقی مازندرانی
متن شعر روز پرستار از حاج محمد رونقی مازندرانی

طبيب درد نهانی تو ای فرشتۀ رحمت
به جسم ها همه جانی تو ای فرشتۀ رحمت

دمی كه هست تو را چون مسيح زادۀ مريم
حيات رفته ستانی تو ای فرشتۀ رحمت

به جز وفا و مُحبّت ، خلوص نيّت و شفقت
در اين سرا چه ندانی تو ای فرشتۀ رحمت

نهال قامت اُفتادگان به باغ جوانی
ز دست خويش نشانی تو ای فرشتۀ رحمت

تراود از سر و رويت بهار و در مَعنا
گل نديده خزانی تو ای فرشتۀ رحمت

هر آنكه كرده تو را درك برده جان به در از مرگ
درست خَطّ امانی تو ای فرشتۀ رحمت

به وقت نَزع روان خستگان وادی غم را
قرار و تاب و توانی تو ای فرشتۀ رحمت

رفيع جاهی و از بس به رتبه والایی
برون ز حَدِّ گُمانی تو ای فرشته رحمت

نشان توست مُنقَّش به عرش ، از اين رو
بري ز نام و نشانی تو ای فرشتۀ رحمت

به بخش و ايزوله و اورژانس و درمانگاه
کنی نه غفلت آنی تو ای فرشتۀ رحمت

به گاه كار چو تُندر ، به آرميدن كوه
يقين هم اينی و آنی تو ای فرشتۀ رحمت

ز دير باز تلألو چو مهر و مه داری
مثابه زر کانی تو ای فرشتۀ رحمت

كنار بستر بيمارِ سخت بالینی
رسی چو برق یَمانی تو ای فرشتۀ رحمت

غرض معيشت محض است، ورنه نتوان گفت
به فكر سود و زیانی تو ای فرشتۀ رحمت

ز نام نامی زينب كه زيب نامت شد
به خود ببال زمانی تو ای فرشتۀ رحمت

تو را كه نام ز مخدومه زينب است مُسمّا
سزد كه قدر بدانی تو ای فرشتۀ رحمت

چنان بِزّی و چنان كن كه تا ابد گويند
چُنو به جلوه عیانی تو ای فرشتۀ رحمت

به جلوه بينمت آنسان كه بودی و هستی
به عينه زينب ثانی تو ای فرشتۀ رحمت

به حسب ظاهر اگر ذرّه ای از آن خورشيد
مرا به نَظره جهانی تو ای فرشتۀ رحمت

به اسم اعظم و نامت قسم كه «رونق» را
نُمود طبع روانی تو ای فرشتۀ رحمت

تمام هَمّ تو چون غيرخدمتِ به بشر نيست
خداكند كه بمانی تو ای فرشتۀ رحمت

اگر كه رجعت از اين دهر لا مَحاله کنی
بهشت عَدن مکانی تو ای فرشتۀ رحمت