زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت


اردوی زیارتی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند- سال 1385
اردوی تفریحی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 1385
اردوی تفریحی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 1380
اردوی تفریحی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 1380
اردوی تفریحی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 1380
اردوی زیارتی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 1385
جوانان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 1390 - حسینیه قمر بنی هاشم
جوانان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 1390 - حسینیه قمر بنی هاشم
مرحوم مشهدی آقا تنها - مسئول هیئت ثارالله قدیم
مرحوم رسول تنها - شبیه خوان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند
مرحوم زلفعلی برنا - حسینچی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند
مرحوم داوود نعلبندی - حسینچی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند