زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت


مراسم شام غریبان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - خیابان امیرکبیر و شهدا
مراسم شام غریبان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - خیابان امیرکبیر و شهدا
مراسم شام غریبان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - خیابان امیرکبیر و شهدا
پوشیدن لباس امام حسین و حضرت عباس و... توسط سعید هاجرپور-علی قهرمانی و حسن حسنی
مراسم شاه حسین گویان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند-محرم 1396 روز سوم
مراسم شاه حسین گویان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - محرم 1396
حسینیه هیئت قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - پوشیدن لباس امام حسین و حضرت عباس و... توسط جوانان هیئت
مراسم شاه حسین گویان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 96 - خیابان امیرکبیر
مراسم شاه حسین گویان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 96 - خیابان امیرکبیر
مراسم شاه حسین گویان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 96 - خیابان امیرکبیر
مراسم شاه حسین گویان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 96 - خیابان امیرکبیر
مراسم شاه حسین گویان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - سال 96 - خیابان امیرکبیر